Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.
Józsefváros újjáépül Józsefváros címer Akadálymentes oldal

Közzétételi lista

Jelenleg a tartalom feltöltés alatt áll. 

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

1.) Közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
1084 Budapest, Őr utca 8.
Telefon: +3613334146
igazgatosag@jgk.hu
www.jgk.hu

 

2.) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti ábra 2023. március 30. 
Részletes információkat ide kattintva talál.

 

3.) A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Kovács Ottó, igazgatósági elnök, Telefonszám: +3613334146, igazgatosag@jgk.hu
Láng Gáborné, gazdasági igazgató, Telefonszám: +3613340939, langsz@jgk.hu
dr. Szirti Tibor, vagyongazdálkodási igazgató, Telefonszám: +3613135607, szirtit@jgk.hu
Sztanek Endre, városüzemeltetési igazgató, Telefonszám: +3617823537, sztaneke@jgk.hu
Magyar Balázs, parkolási igazgató, Telefonszám: +3612997000, magyarb@jgk.hu

 

4.) A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Németh Zoltán, adatvédelmi tisztviselő (információs jogokkal foglalkozó személy) 
fogadóóra előzetes egyeztetés alapján 
1084 Budapest, Őr utca 8.
Telefon: +36302128807
nemethz@jgk.hu

 

5.) Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Társaságunkra nem vonatkozik.

 

6.) A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Társaságunkra nem vonatkozik.

 

7.) A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonban álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Társaságunkra nem vonatkozik.

 

8.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége, (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Társaságunkra nem vonatkozik.

 

9.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Társaságunkra nem vonatkozik.

 

10.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Társaságunkra nem vonatkozik.

 

11.) A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Tulajdonosi szempontból a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete (1082 Budapest, Baross utca 63-67., Telefon: +3614592100, www.jozsefvaros.hu) törvényességi szempontból pedig a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (1051 Budapest, Nádor utca 28., Telefon: +3613544800, fovarositorvenyszek.birosag.hu) gyakorol felügyeletet a Társaság felett.

 

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

 

1.) A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Részletes információkat ide kattintva talál.

 

2.) Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Társaságunkra nem vonatkozik.

 

3.) A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Részletes információkat ide kattintva talál.

 

4.) Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok,  az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Társaságunkra nem vonatkozik.

 

5.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Részletes információkat ide kattintva talál.

 

6.) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költsége

Adatkezelői nyilvántartás, Igazgatóság
Adatkezelői nyilvántartás, Városüzemeltetési igazgatóság
Adatkezelői, adattovábbítói nyilvántartás, Gazdasági igazgatóság
Adatkezelői, adattovábbítói nyilvántartás, Parkolási igazgatóság
Adatkezelői, adattovábbítói nyilvántartás, Vagyongazdálkodási igazgatóság
Adattovábbítási nyilvántartás, Városüzemeltetési igazgatóság

 

7.) A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Társaságunkra nem vonatkozik.

 

8.) A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Társaságunkra nem vonatkozik.

 

9.) A törvény alapján közzéteendő jogszabály tervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzati képviselőtestületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Az előterjesztés, és előkészítője a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának honlapján elérhető. (www.jozsefvaros.hu)

 

10.) A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Részletes információkat ide kattintva talál.

 

11.) A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Részletes információkat ide kattintva talál.

 

12.) A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Nem volt vizsgálat.

 

13.) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Részletes információkat ide kattintva talál.

Az információs jogokkal foglalkozó személy:
Németh Zoltán, belső adatvédelmi és ügyfélkapcsolati vezető, adatvédelmi tisztviselő (információs jogokkal foglalkozó személy) 
fogadóóra előzetes egyeztetés alapján 
1084 Budapest, Őr utca 8.
Telefon: +36302128807
nemethz@jgk.hu

 

14.) A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Társaságunkra nem vonatkozik.

 

15.) A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Adatszolgáltatás a JGK Zrt.-hez beérkezett közérdekű adat megismerése iránti igényekről 

2022. év
2023. év
 

16.) Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Társaságunkra nem vonatkozik.

 

17.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok, felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Társaságunkra nem vonatkozik.

 

18.) A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Társaságunkra nem vonatkozik.

 

19.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Társaságunkra nem vonatkozik.

 

20.) A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Társaságunkra nem vonatkozik.

 

21.) A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Társaságunkra nem vonatkozik.

 

22.) A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Társaságunkra nem vonatkozik.

 

23.) A közadatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Társaságunkra nem vonatkozik.

 

24.) A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Társaságunkra nem vonatkozik.

 

25.) A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Társaságunkra nem vonatkozik.

 

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

 

1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Részletes információkat ide kattintva talál.

 

2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A jelen adatszolgáltatás tartalmazza a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény által előírt adatokat is.

Részletes információkat ide kattintva talál.

 

3.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Társaságunkra nem vonatkozik.

 

4.) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gondolkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adására vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b.) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Részletes információkat ide kattintva talál.

 

5.) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Társaságunkra nem vonatkozik.

 

6.) A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Társaságunkra nem vonatkozik.

 

7.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Társaságunkra nem vonatkozik.

 

8.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Részletes információkat ide kattintva talál.

 

Az Infotv. 1. számú mellékletében szerelő frissítési és megőrzési idő a Társaságra vonatkozó témakörök esetébe betartásra kerülnek. Az archívumba helyezett anyagokra a Társaság iratkezelési szabályzatában szereplő megőrzési idők is vonatkozhatnak, az e tételekre vonatkozó közérdekű adat megismerése iránt igényt a Társaság az Infotv. rendelkezései alapján teljesíti.