Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.
Józsefváros újjáépül Józsefváros címer Akadálymentes oldal

HG-021

Helyiséggazdálkodási Pályázat 021

Pályázatot beküldő

Jelentkezési lap

Ajánlattevő adatai
Megpályázandó helyiség címe:

Ajánlati összesítő

Alulírott

a (jogi személy/szervezet) nevében az ajánlatomat az alábbiakban foglalom össze:

A bérbevétel időtartama: Határozott idő (a szerződés időtartama a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a bérlő kérelmére, a tulajdonos illetékes bizottsága által meghosszabbítható)

Az ajánlattevő nyilatkozatai

1. Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról, végrehajtási eljárásról

- Kijelentem, hogy az ajánlattevő ellen végrehajtási eljárás NINCS folyamatban.

- Kijelentem, hogy az ajánlattevő végelszámolás alatt NEM áll.

- Kijelentem, hogy az ajánlattevő ellen csődeljárás NINCS folyamatban.

- Kijelentem, hogy az ajánlattevő ellen felszámolási eljárás NINCS folyamatban.

2. A pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, szerződéskötési képességről, ajánlati kötöttségről

- Ajánlattevőként kijelentem, hogy a pályázat tárgyát részletesen megismertem, az ajánlattétel feltételeit, a pályázati kiírást magamra nézve kötelezően elfogadom.

- Nyilatkozom, hogy az ingatlant megtekintettem, az állapotát megismertem és azt elfogadom.

- Kijelentem, hogy Magyarországon bérleti jogviszony létesítésére jogosult vagyok.

- Kijelentem, hogy a pályázati dokumentációban szereplő 60 napos ajánlati kötöttséget vállalom. Amennyiben a Kiíró az ajánlatok bírálatát elhalasztotta, úgy vállalom az ajánlati kötöttség ugyanannyi nappal történő meghosszabbítását.

- Kijelentem, hogy a bérbeszámítás feltételeit megismertem, azzal teljes mértékben tisztában vagyok.

- Hivatkozással az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 45/2019. (02.21.) számú Képviselő-testületi határozat (a továbbiakban: Versenyeztetési Szabályzat) 46. pont c) alpontjának értelmében, tudomásul veszem, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttségtől való elállás esetén nem jár vissza.

3. A kiíróval szemben fennálló tartozásról, továbbá adó és adók módjára behajtandó köztartozásról

- Nyilatkozom, hogy az ajánlattevőnek a kiíróval szemben bérleti/használati-, kapcsolódó közüzemi- és különszolgáltatási díj tartozása NINCS.

- Nyilatkozom, hogy az ajánlattevőnek a kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége NINCS.

- Nyilatkozom, hogy az ajánlattevőnek a kiíróval szemben adótartozása NINCS.

- Nyilatkozom, hogy az ajánlattevőnek (cég esetén a képviseletre jogosultnak is) a kiíróval szemben egyéb jogcímen fennálló tartozása NINCS.

- Kijelentem, hogy az ajánlattevőnek adó és adók módjára behajtandó köztartozása NEM ÁLL FENN.

4. Pénzügyi Alkalmasságról

- Kijelentem, hogy a pályázat tárgyát képező ingatlan bérleti díjának megfizetésére képes vagyok / az általam képviselt jogi személy/szervezet képes, a bérleti-, közüzemi és különszolgáltatási díj megfizetéséhez szükséges anyagi eszközök a rendelkezésre állnak.

- A bankszámlámon / az általam képviselt jogi személy/szervezet számlavezető bankjánál az elmúlt 1 évben sorbanálló tételt nem tartottak nyilván.

5. A bankszámlaszámról

A pályázati felhívás visszavonása, a pályázati eljárás eredménytelenségének megállapítása, illetőleg – az ajánlatok elbírálását követően – más ajánlattevő nyertessége esetén kérem az általam/ a jogi személy/szervezet által befizetett ajánlati biztosíték összegét az alábbi bankszámlaszámra visszautalni:

Átláthatósági nyilatkozat

Alulírott

vezető tisztségviselője kijelentem, a társaság/szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

Átlátható szervezetnek minősül:

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízi társulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízi társulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban, részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

- Kijelentem, a fenti ingatlan bérlete időszakában a jogi személy/szervezet tekintetében nem tervezünk olyan változást, amely miatt a jogi személy/szervezet már nem minősülne átlátható szervezetnek.

- Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármiféle változás miatt a jogi személy/szervezet már nem minősülne átlátható szervezetnek, a bérbeadó a bérleti szerződést jogosult felmondani.

Amennyiben a cégkivonat alapján nem igazolhatók a törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feltételek, további okiratok becsatolása lehet szükséges (pl: több mint 25%-os tulajdonnal bíró jogi személy 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonata, külföldön bejegyzett cég esetén annak hiteles fordítása is).

Bérleti szerződést érintő módosítási javaslatok és nyilatkozat

Alulírott

vezető tisztségviselője kijelentem, hogy a pályázati kiírás mellékletét képező bérleti szerződés tervezet tartalmát megismertem.

A jelen pályázatban található határozott időre szóló bérleti szerződéshez az alábbi
Nyilatkozom továbbá, hogy a pályázati felhívás mellékletét képező bérleti szerződés tervezetekkel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok Kiíró általi elutasítása esetén is

Amennyiben a bérleti szerződés tervezethez módosítási javaslatot jelen benyújtással egyidejűleg nem teszek, úgy tudomásul veszem, hogy arra a későbbiekben már nincs lehetőségem.

Szakmai terv

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom elválaszthatatlan mellékletét képezi a szakmai terv, melyet ajánlatomhoz csatolok.

(Amennyiben a szakmai tervet bármely okból nem tudja felcsatolni, úgy szíveskedjen azt a helyisegpalyazatok@jgk.hu e-mail címre továbbítani, tekintettel arra, hogy annak – ajánlattételi határidőben történő – beérkezése nélkül a pályázat érvénytelen.)

o Amennyiben nem Ön lesz a nyertes ajánlattevő, úgy a későbbiekben kiírásra kerülő kedvezményes helyiség bérbevételi pályázatokról a megadott e-mail címen értesítést